texture

Rekrutacja -

Rekrutacja prowadzona będzie od 04.2021 r.

Kryteria formalne – Osoba mieszkająca na terenie powiatu mieleckiego, starsza, która ukończyła 60 rok życia/ potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie korzystająca z tożsamych usług.

 

 

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby z niżej wymienionych grup zgodnie z następującą punktacją:

– osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – 5 pkt

– osoba której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 5 pkt

– osoba korzystająca z PO PŻ – 1 pkt

 

W przypadku osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi punktacja będzie następująca:

– osoba niepełnosprawna intelektualnie – 4 pkt

– osoba z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt

– osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 3 pkt

– osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 3 pkt

– osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 3 pkt

– osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2 pkt

– osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 pkt

 

W przypadku osoby niepełnosprawnej kwalifikującej się do dwóch grup np. osoba z zaburzeniami psychicznymi o lekkim stopniu niepełnosprawności zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

1. Formularz Rekrutacyjny

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

3. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1

4. Oświadczenie o korzystaniu / niekorzystaniu z tożsamych usług – załącznik nr 2

5. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o niekorzystaniu z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik nr 3

7. Oświadczenie o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – załącznik nr 4

7.1. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1 do OŚW o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

7.1.1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenie Lekarskie

7.2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 2 do OŚW o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

7.2.1 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenie o zatrudnieniu

8. Oświadczenie  osoby samotnej (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5

9. Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6

10. Oświadczenie o dochodach + dołączone potwierdzenie dochodów z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie – załącznik nr 7

11. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 8

12. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 9

13. Kontakt do bliskich – załącznik nr 10

14. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do danych kontaktowych do bliskich Kandydata/-ki

 

Dokumenty do pobrania w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

Wyniki Rekrutacji

Poniżej dostępne są listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu:

 

04.05.2021

11.05.2021

01.06.2021

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

DANE KONTAKTOWE WS. HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA:

ALICJA SUKIENNIK

MAIL: ALICJA.SUKIENNIK@LOOTUS.PL

TEL: 881-400-906