texture

O Projekcie -

O projekcie

Projekt „Zdążyć z pomocą – II Edycja” RPPK.08.03.00-18-0009/20 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu 1 888 080,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE 1 793 676,00 PLN

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 40 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego.

Co oferujemy:

-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie)

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie) wraz z fizjoterapią (8h miesięcznie)

– środki pielęgnacyjne

Planowane efekty i rezultaty:

– podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osób starszych/niesamodzielnych

– utrzymanie stabilnego stanu zdrowia

– uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwała lub przewlekłą chorobą

– uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia

– kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej

– poprawa samopoczucia

– podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności

– zmniejszenie izolacji społecznej

– wzrost kompetencji opiekunów osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu